ลายเซ็นพระคุณเจ้า

 

  ลายเซ็น พระคุณเจ้า

       ส่วนมากจะเซ็นให้ปล่อยวาง สละแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวง

จะมีการให้หรือเสียสละ แบบจาคะ

     ดังนั้นท่านจะเซ็นให้โค้งๆ มน และเป็นคลื่นๆ

 ซึ่งหมายถึงการโอบอ้อมอารีย์ มีเมตตา

ชอบช่วยเหลือประชาชน  มีญาณหยั่งรู้

โดยมีสัญญาลักษณะพิเศษ

 เป็นอุนาโลม หรือเลข ๙

Visitors: 295,560